Punkt af interesse nær 1.352931, 103.870365

Lokal tid:
01:31:26

Marcom Resource Services

Block 241, Serangoon Avenue 3, #02-178
point_of_interestLæs mere

School

Nan Chiau High School, 20 Anchorvale Link, Singapore
schoolLæs mere

Reddot Market

241 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

Block 241 HDB Serangoon

241 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

Ng Sing Tak

HDB Serangoon #01-k1, 242 Serangoon Avenue 3 (S)550242
storeLæs mere

Ang Tai Hoe

267 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere
Serangoon Market

Serangoon Market

267 Serangoon Avenue 3, Singapore
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning