Punkt af interesse nær 1.352931, 103.870365

Åben kort
Lokal tid:
15:11:13

Block 241 HDB Serangoon

241 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

School

Nan Chiau High School, 20 Anchorvale Link, Singapore
schoolLæs mere

Reddot Market

241 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

Ng Sing Tak

HDB Serangoon #01-k1, 242 Serangoon Avenue 3 (S)550242
storeLæs mere

Marcom Resource Services

242 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

Serangoon Market

267 Serangoon Avenue 3, Singapore
point_of_interestLæs mere

Singapore Turf Club

267 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

Chua Choon Gek

267 Serangoon Avenue 3
healthLæs mere

Biotic Health Food & Chinese Medical Hall

267 Serangoon Avenue 3, Singapore
point_of_interestLæs mere

Yang Chin Li

267 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

Quek Tian Poh

267 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

Low Chia Gek

267 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

Ang Tai Hoe

267 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

Dignity Kitchen

Blk 267 Serangoon Ave 3 #02-02
foodLæs mere

Block 242 HDB Serangoon

242 Serangoon Avenue 3
point_of_interestLæs mere

McDonald's

267 Serangoon Avenue 3, #01-37
restaurantLæs mere

Milford Medical Group

237 Serangoon Avenue 3 #01-116
healthLæs mere

Herbalyn Hair Care

(#01-114), 237 Serangoon Avenue 3
hair_careLæs mere

Galicier Confectionery

253 Serangoon Central Drive
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning